Obchodní podmínky

elektronického obchodu společnosti

KATY PATY group:

KATY PATY Design, s.r.o. (IČ: 03789861), (DIČ: CZ03789861)

KATY PATY Faktory, s.r.o. (IČ: 04944194)

KATY PATY Colour, s.r.o. (IČ: 05626447)

KATY PATY Kaolin, s.r.o. (IČ: 05637082)

KATY PATY Porcelain, s.r.o. (IČ: 05637104)

KATY PATY Trade Mark, s.r.o. (IČ: 05717124)

KATY PATY Made, s.r.o. (IČ: 05717043)

KATY PATY Brands, s.r.o., IČ: 02039052, OR: C-307753

KATY PATY Colour, s.r.o., IČ: 05626447, OR: C-267654

KATY PATY Company, s.r.o., IČ: 06850871, OR: C-290045

KATY PATY design, s.r.o., IČ: 03789861, OR: C-237572

KATY PATY Fabric, s.r.o., IČ: 06899579, OR: C-290984

KATY PATY Faktory, s.r.o., IČ: 04944194, OR: C-256061

KATY PATY Glamour, s.r.o., IČ: 02039541, OR: C-307749

KATY PATY Group, s.r.o., IČ: 06899030, OR: C-2909751

KATY PATY Handwork,  s.r.o., IČ: 02039338, OR: C-307754

KATY PATY International, s.r.o., IČ: 02039621, OR: C-307750

KATY PATY Kaolin, s.r.o., IČ: 05637082, OR: C-268050

KATY PATY Lights, s.r.o., IČ: 02039702, OR: C-307751

KATY PATY Made, s.r.o., IČ: 05717043, OR: C-269483

KATY PATY Matte and Glossy, s.r.o., IČ: 02039117, OR: C-307756

KATY PATY Natural, s.r.o., IČ: 06899412, OR: C-290983

KATY PATY Original, s.r.o., IČ: 02039443, OR: C-307748

KATY PATY Porcelain, s.r.o., IČ: 05637104, OR: C-268051

KATY PATY Produce, s.r.o., IČ: 06899226, OR: C-290979

KATY PATY Switches, s.r.o., IČ: 02039761, OR: C-307752

KATY PATY Trade Mark, s.r.o., IČ: 05717124, OR: C-269485

KATY PATY Unique, s.r.o., IČ: 02039265, OR: C-307755

KATY PATY Nice, s.r.o., IČ: 09753699, OR: C-341543

KATY PATY Glaze, s.r.o., IČ: 09753621, OR: C-341540

KATY PATY Glanc, s.r.o., IČ: 09753613, OR: C-341539

KATY PATY Innovation, s.r.o., IČ: 09753681 , OR: C-341542

KATY PATY Home, s.r.o., IČ: 09753672 , OR: C-341541  

KATY PATY Form, s.r.o., IČ: 09753605 , OR: C-341538  

KATY PATY Crystal, s.r.o., IČ: 09753575 , OR: C-341537  

KATY PATY Trends, s.r.o., IČ: 09753711 , OR: C-341547  

KATY PATY Mucita, s.r.o., IČ: 09900152 , OR: C-344111  

KATY PATY Naturalis, s.r.o., IČ: 09900292 , OR: C-344114

KATY PATY Manualis, s.r.o., IČ: 09900225 , OR: C-344113  

KATY PATY Vitrum, s.r.o., IČ: 09900390 , OR: C-344116  

KATY PATY Officina, s.r.o., IČ: 09900331 , OR: C-344115  

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

všechny sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

všechny zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

www: www.katypaty.com

(dále jen „Prodávající”)

 

Adresa Prodávajícího pro doručování:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Česká republika

 

Show-room Prodávajícího (po předchozí dohodě):

Na Břehu - budova Redpoint (přes betonový mostek naproti rohu ulic: Na břehu a Mlékárenská) 19000 Praha 9 - Vysočany

Show-room Prodávajícího

KATY PATY Drive, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Česká republika

 

1           Úvodní ustanovení

1/1     Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále též „Kupující“) při prodeji zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.katypaty.com (dále též „Elektronický obchod“).

1/2     Vztahy Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, tak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1/3     Prodávající nečiní žádné prohlášení ohledně toho, že informace uvedené na stránkách Elektronického obchodu a zboží nabízené Elektronickým obchodem jsou vhodné, schválené nebo uzpůsobené k užití v jiných místech mimo Českou republiku. Pokud Kupující vstupuje na stránky Elektronického obchodu z míst mimo Českou republiku nebo užívá mimo Českou republiku zboží pořízené z Elektronického obchodu, je za důsledky takového vstupu nebo užití odpovědný.

2           Předmět smlouvy

2/1     Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží uvedené v objednávce zadané prostřednictvím objednávkového formuláře Elektronického obchodu a Kupující se zavazuje zaplatit za dodání zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

3           Prostředí Elektronického obchodu

3/1     Kupující může z Elektronického obchodu objednávat zboží přímo bez registrace .

3/2     Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3/3     Kupující bere na vědomí, že Elektronický obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3/4     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Elektronického obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Elektronického obchodu.

4           Objednání zboží a uzavření smlouvy

4/1     Prezentované zboží je určeno k účelu uvedenému v popisu příslušného zboží. Za užití zboží jinak, pro jiný účel nebo v rozporu s návodem či jinými pokyny k použití, jsou-li ke zboží vydány, a za důsledky takového jednání Prodávající neodpovídá.

4/2     Pro platné zadání objednávky v Elektronickém obchodě je nutné úplné a pravdivé vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

(a)      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Prodávajícího),

(b)      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

(c)      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

4/3     Před konečným a závazným potvrzením Objednávky může Kupující celou Objednávku a zadané údaje, včetně souhlasu s těmito obchodními podmínkami, výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání Objednávky, zkontrolovat a opravit.

4/4     Pokud s podobou Objednávky Kupující souhlasí, potvrzením Objednávky bude Objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Takto odeslaná Objednávka je pro Kupujícího závazná.

4/5     Nabídky, ceny a informace o dostupnosti zboží uvedené v Elektronickém obchodě vyjadřují okamžitý faktický stav skladové zásoby Prodávajícího, avšak z technických a organizačních důvodů se mohou tyto údaje v době od odeslání Objednávky do doby doručení Objednávky Prodávajícímu dle bodu 4/6 změnit, takže zboží, které bylo v Elektronickém obchodu v době Objednávky uvedeno, již nemusí být za deklarovaných podmínek dostupné.

4/6     Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Prodávající bezodkladně zašle e-mail, v němž Kupujícímu potvrdí doručení Objednávky.

4/7     Prodávající si vyhrazuje právo nepřijetí Objednávky v odůvodněných případech, a to zejména v případě vyčerpání skladové zásoby zboží, v případě nedostupnosti zboží u dodavatele, v případě zcela zjevné chyby v psaní týkající se ceny nebo popisu zboží v katalogu zboží v Elektronickém obchodě nebo v případě, že Kupující je osobou, která již dříve porušila smluvní povinnost vůči Prodávajícímu.

4/8     Smlouva je uzavírána v českém jazyce; smlouvu je možné uzavřít též v cizím jazyku. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4/9     Při uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku. Jsou-li při uzavírání smlouvy prostředky komunikace na dálku použity, hradí Kupující své náklady na použití těchto prostředků sám.

5           Cena zboží a platební podmínky

5/1     Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena v Elektronickém obchodě jako cena konečná. Náklady na expedici a dopravu, jejichž výše je uvedena v Elektronickém obchodě v popisu možných způsobů dodání a může se dle zvolené formy dodání lišit, jsou následně přičteny v Objednávce. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění Objednávky je již uvedena včetně nákladů na dopravu.

5/2     Platba za zboží a náklady na dopravu se uskutečňuje:

(a)       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u společnosti Bank Citfin sporitelní družstvo (dále jen „účet prodávajícího“) se splatností 7 dnů od uzavření smlouvy, vždy však před dodáním zboží; podmínkou splnění platební povinnosti je též uvedení příslušného variabilního symbolu,

(b)      prostřednictvím úvěru poskytnutého společností CREDIT ALLIANCE, SE, IČO: 24805394, se sídlem Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,

(c)      platební kartou.

5/3     Faktura vystavená na základě kupní smlouvy Prodávajícím Kupujícímu slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení ceny.

6           Dodání zboží

6/1     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo převzetím zboží –podle toho, co nastane později.

6/2     Objednané zboží bude Kupujícímu dodáno v místě označeném Kupujícím v Objednávce úplnou adresou; Kupující však bere na vědomí, že zboží je určeno k užití na území České republiky.

6/3     Dodací lhůta začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3/7 těchto obchodních podmínek, tj. doručením potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil variantu úhrady převodem na účet předem, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6/4     Není-li v Elektronickém obchodě pro konkrétní zboží uvedena jiná lhůta, činí lhůta k dodání 45 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, má právo Objednávku zrušit. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí a k uzavření smlouvy již došlo, má právo odstoupit od smlouvy až do okamžiku dodání zboží.

6/5     Je-li Prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč denně (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6/6     V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6/7     Kupující, který je spotřebitelem, potvrzuje převzetí zboží svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o možnosti poškození zboží nebo o možném neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje nepoškozenost a neporušenost obalu zboží. Má se za to, že nebyl-li obal poškozen ani porušen, bylo zboží dodáno bez poškození. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zkontrolovat a podat Prodávajícímu zprávu o případných zjištěných vadách zprávu bezodkladně poté, co vady zjistil. Jde-li o zboží označené jako křehké, je kupující vždy povinen za přítomnosti doručující osoby balení otevřít a zkontrolovat, zda zboží není mechanicky poškozené; neučiní-li tak nebo neuplatní-li bezprostředně poté reklamaci kvůli takto zjištěnému poškození zboží, veškerá později zjištěná mechanická poškození zboží budou považována za poškození vzniklá po převzetí zboží kupujícím.

6/8     Kupující, který není spotřebitelem, potvrzuje převzetí zboží svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o možném poškození zboží nebo o možném neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal nebyl poškozen ani porušen a že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a že zboží bylo dodáno bez vad. Na pozdější reklamaci o poškození či porušenosti obalu či zboží nebude brán zřetel. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, a to za účelem předejití sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli však nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. Jde-li o zboží označené jako křehké, je kupující vždy povinen za přítomnosti doručující osoby balení otevřít a zkontrolovat, zda zboží není mechanicky poškozené; neučiní-li tak nebo neuplatní-li bezprostředně poté reklamaci kvůli takto zjištěnému poškození zboží, veškerá později zjištěná mechanická poškození zboží budou považována za poškození vzniklá po převzetí zboží kupujícím.

6/9     Nejedná-li se o spotřebitele, bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží není důvodem pro zrušení smlouvy a Kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu i náklady na dopravu zboží s tím, že Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím také úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s pokusem o opakované dodání zboží Kupujícímu a nákladů na uskladnění nepřevzatého zboží.

7           Odpovědnost za vady, záruční doba

7/1     Délka záruky z titulu práva za vady dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je v záručním listu uvedena u daného produktu, přičemž minimální doba záruky na nové zboží v případech, kdy Kupujícím je spotřebitel, je 60 měsíců, na stálost barvy porcelánu se poskytuje záruka 50 let.

7/2     Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

7/3     Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, nebo poškozením po převzetí zboží Kupujícím, například mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.

7/4     Nároky z vad zboží lze uplatnit u Prodávajícího, a to písemně, nebo po předchozí dohodě osobně v provozní době. Kupující je při reklamaci povinen pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu, předložit záruční list (byl-li vydán), doklad o koupi a dodání a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace.

7/5     Zboží není určeno k používání, pokud vykazuje vadu. Prodávající neodpovídá za škodu, která má původ ve vadě zboží nebo v použití zboží s vadou, pokud o této vadě Kupující věděl nebo při běžné opatrnosti vědět mohl.

7/6     Zboží, které je označeno jako ozdobné, je určeno k užití pouze jako ozdoba či dekorace; za použití k jinému účelu, za způsobilost k použití k jinému účelu ani za důsledky použití k jinému Prodávající neodpovídá.

7/7     Další práva Kupujícího, který je spotřebitelem, a postup vyřízení nároků z vad stanoví Reklamační řád Prodávajícího umístěný na stránkách Elektronického obchodu a v Show-roomu Prodávajícího.

8           Individuální charakter výroby zboží a právo na odstoupení od smlouvy

8/1     Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží, které je nabízené v Elektronickém obchodě a jehož hlavním konstrukčním materiálem je porcelán, je vždy individuálně upraveno, tj. ručně vyráběno a barveno na základě a podle přání Kupujícího, a proto každý jednotlivý kus zboží je originál a mezi jednotlivými kusy zboží jsou možné odchylky. Kupující v této souvislosti bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

8/2     Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy není stanoven žádný formulář, odstoupení však musí být jednoznačné.  

8/3     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8/2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: nula celá jedna desetina procenta) z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno, a to za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

8/4     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8/2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to zpravidla stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Není-li to možné, Prodávající Kupujícímu vrátí peněžní prostředky na účet, který Kupující k tomuto účelu stanoví; dokud Kupující nesdělí Prodávajícímu veškeré potřebné platební údaje, lhůta k vrácení peněžních prostředků neběží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8/5     Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu (byla-li již uhrazena), a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

9           Souhlas se zpracováním osobních údajů

9/1     Prodávající dodržuje při nakládání s osobními údaji veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9/2     Kupující uzavřením smlouvy a těchto obchodních podmínek vyjadřuje souhlas s tím, aby Prodávající zpracovával osobní údaje Kupujícího, které Kupující uvedl při zadání Objednávky v Elektronickém obchodě, zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo. Účelem tohoto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a dále nabízení obchodu a služeb a ochrana práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán; odvolání se však netýká údajů v rozsahu, v jakém je Prodávající oprávněn tyto údaje zpracovávat i bez udělení souhlasu.

9/3     Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje Kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že Kupující má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv, nezjedná-li Prodávající na výzvu Kupujícího nápravu sám, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9/4     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího; Kupujícímu se zaručuje, že může tento souhlas jednoduše a bez dalších nákladů odvolat.

10       Poučení o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

10/1 V případě spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Web: https://adr.coi.cz/cs

11       Závěrečná ustanovení

11/1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Elektronického obchodu www.katypaty.com a jejich znění účinné ke dni uskutečnění Objednávky je Kupujícímu zasláno jako součást e-mailu potvrzujícího obdržení Objednávky, čímž je Kupujícímu umožněna jejich archivace a reprodukce.

11/2 Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v Elektronickém obchodě v den odeslání elektronické Objednávky. Odesláním elektronické Objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11/3 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11/4 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Informace o cookies
Kliknutím na Souhlasím se vším budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické i marketingové - dokážeme vám tak umožnit pohodlné používání webu, měřit funkčnost našeho webu i vás cílit reklamou. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.
Nastavení cookies
Nastavení cookies
Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.